Proverboj alfabete: P

1848Paca silento, ke ne blovas vento
1849Paco al lia cindro!
1850Pafimaltrafi
1851Pagas maljunaj jaroj por junaj eraroj
1852Pagas ne riĉulo, pagas kulpulo
1853Pagi por fremda festeno
1854Pagi sen partopreno por fremda festeno
1855Pago de ŝuldanto estas bona en ĉiu kvanto
1856Pagos lupo por la ŝafo
1857Palpi al iu la pulson
1858Pano buŝon ne serĉas
1859Pano estas alportita, korbo estu forĵetita
1860Pardonemeco superas justecon
1861Parenc' al parenco ne malhelpas intence
1862Parenco per Adamo
1863Parolanto semas, aŭdanto rikoltas
1864Paroli dolĉe en la orelon
1865Paroli per vortoj kovritaj
1866Paroli sensencaĵon
1867Parolo anĝela, sed penso pri ŝtelo
1868Parolo estas arĝento, oron similas silento
1869Paroloj kaj faroj estas malsamaj aferoj
1870Pasero sperta estas lerta
1871Pasero sperta ne bezonas averton
1872Pasinta doloro for el memoro
1874Pastro ŝafon ne prenas, ĝi hejmen revenas
1875Pastro vivas de preĝoj, advokato de leĝoj
1873Pastron nutras preĝejo
1876Patroj avaras, infanoj malŝparas
1877Pecon detranĉitan al la pano ne regluu
1878Pekas junuloj kaj pekas maljunuloj
1879Peke akirita ne estas profita
1880Pekinto pentas, kolero silentas
1881Peko kaj eraro estas ecoj de l' homaro
1882Peko malnova perdas pekecon
1883Pekon serĉi oni ne bezonas
1885Peli tagojn sen afero de mateno al vespero
1884Pelis pavon, falis kavon
1886Pelu mizeron tra l' pordo, ĝi revenos tra l' fenestro
1887Pendonto ne dronos
1888Pensoj iras trans limo sen pago kaj timo
1889Per bezono venas mono
1896Per eraro ne praviĝas la faro
1898Per insulto kaj kolero ne klariĝas afero
1899Per kio la veto?
1900Per la kapo malsupren
1901Per lango flatas, per mano batas
1902Per lerta admono alfluas la mono
1903Per mezuro kaj peso akiriĝas sukceso
1904Per mono silento fariĝas elokvento
1905Per mono, ne per mano punu vilaĝanon
1906Per oreloj, ne per okuloj, edzinon elektu
1907Per pacienco kaj fervoro sukcesas ĉiu laboro
1908Per pacienco venas scienco
1909Per paroloj li bruas, tutan urbon detruas
1910Per promesoj estas pavimita la infero
1911Per tro multa varto malboniĝas la farto
1912Per unu ŝtono oni du ĵetojn ne faras
1913Per vorto ĝentila ĉio estas facila
1891Perdi la kandelon el la kapo
1892Perdi la kuraĝon
1893Perdi la saĝon
1890Perdiĝas per pruntedono amiko kaj mono
1894Perdinta la kapon pri haroj ne ploras
1895Pereis ŝafino, pereu ankaŭ la ŝafido
1897Perforta amo estas plej forta malamo
1914Peto de barono estas ordono
1915Peto kaj demando kondukas tra l' tuta lando
1916Petolado sen mezuro ne kondukas al plezuro
1917Petolu, diboĉu, sed poste sorton ne riproĉu
1918Petro kornojn tenas, Paŭlo lakton prenas
1920Petro parolas sen direkto, sed Paŭlo konjektu
1921Petro rifuzas, Paŭlo ekuzas
1919Petron kruro doloras, Karolo ne lamas
1922Piaj deziroj
1923Piedo ne atentis, kapo eksentis
1924Piki al iu la vundan lokon
1925Plej bona gvidilo estas la lango
1926Plej bona kuracisto estas la tempo
1927Plej bona sprito estas silento
1928Plej bone ridas, kiu laste ridas
1929Plej certa laborolaboro per oro
1930Plej danĝera malsano estas manko de saĝo
1931Plej facile promeso rimiĝas kun forgeso
1932Plej granda potenco kuŝas en la komenco
1933Plej juna katido musojn jam pelas
1934Plej kruela estas redono por farita bono
1935Plej kuirita kampulo ĉiam restos krudulo
1936Plej saĝa maljunulo ne estas tro saĝa
1937Plena estas la infero de promesitaj aferoj
1938Plena glaso da vino, sed kun guto da veneno
1939Plena kaso ŝteliston altiras
1940Plena sako ĉiun mastron al vi klinos
1941Plena stomako laŭdas la faston
1942Plenblovi la lipojn
1943Plendoj stomakon ne plenigas
1944Plenumiĝis la tasko per granda fiasko
1945Plenumita via ofico, nun pasis via vico!
1946Pli allogas kulero da mielo, ol da vinagro barelo
1947Pli bona amiko intima, ol parenco malproksima
1948Pli bona apude najbaro, ol frato post arbaro
1949Pli bona branĉo sennuksa, ol kaĝo plej luksa
1950Pli bona ĉifona vesto, ol riĉeco en malhonesto
1951Pli bona estas gajno malgranda, ol granda malgajno
1952Pli bona estas io, ol nenio
1954Pli bona estas malgranda "jen prenu" ol granda "morgaŭ venu"
1955Pli bona estas paco feliĉa, ol havo plej riĉa
1956Pli bona estas saĝa malamiko, ol malsaĝa amiko
1957Pli bona estas virto sen oro, ol oro sen honoro
1958Pli bona estas vorto afabla, ol kuko agrabla
1959Pli bona homo sen mono, ol mono sen homo
1960Pli bona io ol nenio
1961Pli bona pano sen butero, ol dolĉa kuko sen libero
1962Pli bona pano sen butero, ol kuko sen libero
1963Pli bona pura konscienco, ol malpura potenco
1964Pli bona virto sen oro, ol oro sen honoro
1953Pli bona — estas malamiko de bona
1965Pli bone estas enviigi, ol kompatigi
1966Pli bone estas havon fordoni, ol kun homoj malpaci
1967Pli bone estas reiri, ol perdi la vojon
1968Pli bone estas sensale, ol tro sale
1969Pli bone estas ŝviti, ol tremi
1970Pli bone fleksiĝi, ol rompiĝi
1971Pli bone malfrue, ol neniam
1972Pli bone malmulte gajni, ol multe perdi
1973Pli bone ne fari, ol erari
1974Pli bone ne sali, ol sali tro multe
1976Pli da bruo, ol da faro
1977Pli da havo, pli da klopodoj
1978Pli da infanoj, pli da beno
1979Pli da infanoj, pli da manoj
1980Pli da mono, pli da zorgo
1981Pli da okuloj, pli da certeco
1982Pli efike ol bato pelas malsato
1983Pli facile estas eviti ol spiti
1984Pli facile estas malbonon eviti, ol korekti
1985Pli facile estas multe elspezi, ol malmulte enspezi
1986Pli facile estas multon elspezi, ol malmulton enspezi
1987Pli facile estas ne iri, ol tro malfrue reiri
1988Pli facile estas perdi vilaĝon, ol akiri domon
1989Pli facile estas regi ol agi
1990Pli facile estas vilaĝon perdi, ol domon akiri
1991Pli feliĉa estas donanto ol prenanto
1992Pli feliĉa estas martelo insultata, ol amboso kompatata
1993Pli feliĉa sinjoro sen havo, ol riĉulo sed sklavo
1994Pli helpas guto da feliĉo, ol barelo da saĝo
1995Pli kara estas kap' al ĉapo
1996Pli kara estas kapo ol ĉapo
1997Pli kara kapo ol ĉapo
1998Pli kostas la sako, ol la tuta pako
1999Pli tiras virina haro, ol ĉevala paro
2000Pli valoras faro nenia, ol faro malbona
2001Pli valoras interkonsento, ol juĝa dokumento
2002Pli valoras konkorda ovo, ol malkonkorda bovo
2003Pli valoras kontenta spirito, ol granda profito
2004Pli valoras malgranda reganto, ol granda servanto
2005Pli valoras paco malbona, ol malpaco plej bona
2006Pli valoras propra ĉemizo, ol fremda plena valizo
2007Pli valoras senlaboreco, ol sensenca laboremeco
2008Pli valoras tuj ovo, ol poste bovo
2009Pli valoras vinagro donacita, ol vino aĉetita
2010Pli zorgas unu patrino pri dek infanoj, ol dek infanoj pri unu patrino
1975Plibono estas malamiko de bono
2011Ploranton ni evitas, ridanton ni imitas
2012Plumo ne sentas, papero silentas
2013Pluvo en Aprilopor la tero utilo
2014Popola kutimo havas valoron de leĝo
2015Popolo diras, Dio diras
2016Por amiko intima ne ekzistas vojo malproksima
2017Por amiko komplezo neniam estas tro peza
2018Por ĉiu ago venas la tempo de pago
2019Por ĉiu ago venos tempo de pago
2020Por ĉiu faro estas horo
2021Por ĉiu plezuro devas esti mezuro
2022Por ebriulo ne ekzistas danĝero
2023Por fremda koro ne ekzistas esploro
2024Por gasto ne petita mankas kulero
2025Por glate mensogi, oni spriton bezonas
2026Por honoro ni dankas, se manĝ' al ni mankas
2027Por hundon dronigi, oni nomas ĝin rabia
2028Por kapti ezokon, bongustigu la hokon
2029Por la mono pastra preĝo, por la mono romp' de leĝo
2030Por li la muso ne estas sen felo
2031Por longa malsano kurac' estas vana
2032Por malfrua gasto restas nur osto
2033Por malsaĝulo bastonopor saĝulo leciono
2034Por malsanulo forto, por kokido la morto
2035Por mia mono mi ankaŭ estas barono
2036Por muŝon mortigi, oni pafilegon ne uzas
2037Por nenio oni faras nenion
2038Por paro amanta ĉiu loketo sufiĉas
2039Por parolo delira ne ekzistas rediro
2040Por patrino ne ekzistas infano malbela
2041Por Paŭlo sperto, por Petro averto
2042Por peko senkonscia puno nenia
2043Por pendigi ŝteliston, antaŭe lin kaptu
2044Por pot' argila poto fera estas najbaro danĝera
2045Por regna speso ne ekzistas forgeso
2046Por riĉulo fastopor malriĉulo festo
2047Por saĝulo sufiĉas aludo
2048Por sia oro ĉiu estas sinjoro
2049Por sperto kaj lerno ne sufiĉas eterno
2051Por ŝafo tondita Dio venton moderigas
2050Por ŝafon formanĝi, lupo trovos pretekston
2052Por unufesteno, por aliaĉagreno
2053Por vendisto mensogo estas necesa apogo
2054Por via bono vin regalas bastono
2055Por virta orelo ne danĝeras vorto malbela
2056Post alkutimiĝo doloras disiĝo
2057Post brua vento subita silento
2058Post dolĉa vino restas acida vinagro
2059Post domaĝo venas saĝo
2060Post dorma trankvilo venas bona konsilo
2061Post kolero venas favoro
2062Post konfeso venas forgeso
2063Post la batalo preĝo ne helpas
2064Post la falo oni fariĝas singarda
2065Post la fasto venas festo
2066Post la fino de l' batalo estas multe da kuraĝuloj
2067Post mia malapero renversiĝu la tero
2068Post morto kuracilo jam estas sen utilo
2069Post nokta ripozo helpas la muzo
2070Post sufero venas prospero
2071Post vetero malbela lumas suno plej hela
2072Postulo ne pretendas, rifuzo ne ofendas
2073Poton taksu laŭ sono, sinjoron laŭ tono
2074Prave li ricevas
2075Prave punite laŭmerite
2076Prediki al surduloj
2077Preĝejo proksima, sed Dio malproksima
2078Preĝon faru, sed farunon preparu
2079Preĝu al la Eternulo, ne al Lia sanktulo
2080Preĝu kore kaj laboru fervore
2081Preni iun sur la dentojn
2082Prenu kiel vi volas, la poto ĉiam bolas
2083Pri dolĉa vorto ne fieru, maldolĉan ne koleru
2084Pri gustoj oni disputi ne devas
2085Pri havo najbara oni estas malavara
2086Pri kio amikoj sekretas, ili vian juĝon ne petas
2087Pri kio estas la afero?
2089Pri la lupo rakonto, kaj la lupo renkonte
2091Pri la ŝtrumpa truo scias nur la ŝuo
2088Pri laboroj maldiligenta, pri festoj plej kompetenta
2090Pri lando malproksima estas bone mensogi
2092Pri nenio oni povas ĵuri
2095Pri propra afero neniu juĝas libere
2096Pri tio jam ĉiuj paseroj babilas
2093Printempo semas, aŭtuno rikoltas
2094Pripensu malrapide kaj agu decide
2097Pro amo al la kandelo kato lekas la kandelingon
2098Pro eraro ne praviĝas la faro
2100Pro homo fiera ĝojas infero
2101Pro kapo malsaĝa suferas la kruroj
2102Pro karta preno perdiĝis bieno
2105Pro limoj kaj baroj malpacas najbaroj
2110Pro multo da arboj li arbaron ne vidas
2111Pro najleto bagatela pereis ĉevalo plej bela
2121Pro vorta ludo li patron ne domaĝas
2122Pro vorta piko ofte perdiĝas amiko
2099Profiton celu, sed aliajn ne pelu
2103Prokrastita ne estas perdita
2104Proksima kubuto, sed ne por la buŝo
2106Promesi orajn montojn
2107Promesita trezoro estas sen valoro
2108Promeso estas larĝa, plenumo estas ŝarĝa
2109Promeso ne satigas
2112Pronomoj "mia" "min" kaj "mi" en mondo reĝas ĉiam tri
2113Propeka kapro
2116Propra opinio ne estas leĝo por alia
2117Propra suferoplej granda sur tero
2118Propra supo brogas, fremda allogas
2119Propra volo ordonon superas
2114Propran ĝibon neniu vidas
2115Propran vangon neniu batas
2120Proverbo estas sperto, proverbo estas averto
2123Prunto amikon forpelas
2124Puno pekon svingas, favorkoreco ĝin estingas
2125Pura ĉielo fulmon ne timas
2126Pura konscienco estas plej granda potenco
2127Putrado de fiŝo komenciĝas de l' kapo