Proverboj alfabete: K

806Kaldrono ridas pri poto kaj mem estas kota
807Kalkuli muŝojn
808Kalumniante konstante, oni anĝelon nigrigas
809Kapo estas por tio, ke ĝi zorgu pri ĉio
811Kapo kun herbo, sen guto da cerbo
812Kapo majesta, sed cerbo modesta
813Kapo malsaĝa ne griziĝas nek kalviĝas
814Kapo pekas, piedoj suferas
810Kapoj diferencas, kranioj egalas
815Kaprica fianĉino restos eterne fraŭlino
816Kapricoj de grandsinjoroj kaj multego da kreditoroj
817Kaptu lin kiel forflugintan venton
818Kapuĉo monaĥon ne faras
819Kara estas dono en minuto de bezono
820Kara estas ovo, kiam venas la Pasko
822Karaktero olea
821Karakteron al kanto donas la tono
823Karesi al iu la barbon
824Karesi kontraŭ la haroj
825Kastel' en aeromalsato sur tero
826Kaŝu kiom vi povos, mensogo sin elŝovos
827Kaŝu malbenon kaj faru bonan mienon
828Ke la lup' estu sata, kaj la ŝaf' ne tuŝata
829Kelktempa ĉeso ne estas forgeso
830Kia ago, tia pago
831Kia demando, tia respondo
832Kia domaĝo!
833Kia drapo, tia vesto
834Kia estas la homo, tia estas lia nomo
835Kia estas via laboro, tia estas via valoro
836Kia fripono, tia bastono
837Kia greno, tia pano
839Kia la birdo, tia la kaĝo
840Kia la homo, tia lia nomo
841Kia la kapo, tia la ĉapo
842Kia la poto, tia la kovrilo
843Kia la semo, tia la rikolto
857Kia naskiĝis, tia grandiĝis
858Kia naskinto, tiaj naskitoj
859Kia oni vin vidas, tia oni vin taksas
860Kia pago, tia ago
861Kia paroĥestro, tia paroĥo
862Kia patrino, tia filino
863Kia regalato, tia regalado
864Kia reganto, tia servanto
865Kia sono, tia resono
866Kia sufloro, tia aktoro
867Kia vivo, tia morto
838Kiaj kolegoj, tiaj kutimoj
844Kiam filino edziniĝis, multaj fianĉoj troviĝas
845Kiam filino edziniĝis, multaj fianĉoj troviĝis
846Kiam forto ordonas, leĝo pardonas
847Kiam fratoj batalas, fremdulo ne eniĝu
848Kiam havo malaperis, saĝo aperis
849Kiam kato jam formanĝis, forpelado ne helpos
850Kiam kato promenas, la musoj festenas
851Kiam kreskas honoro, kreskas humoro
852Kiam nokto vualas, ĉiuj koloroj egalas
853Kiam pasanto jam trinkis, li la puton insultas
854Kiam pasis la aĝo, aperas la saĝo
855Kiam sako mizeras, amo malaperas
856Kiam vorto eliris, vi ĝin jam ne retiros
868Kie ajn rano iras, ĝi ĉiam marĉon sopiras
869Kie dento doloras, tien iras la lango
870Kie diablo ne povas, tien virinon li ŝovas
871Kie estas harmonio, estas beno de Dio
872Kie estas mielo, tie muŝoj ne mankas
873Kie estas pano, ne mankas panpecetoj
874Kie estas sufero, estas ankaŭ espero
875Kie fumo leviĝas, tie fajro troviĝas
876Kie jukas, tie ni gratas
877Kie ĵuron vi aŭdas, malbonon suspektu
884Kie lumo ekzistas, ankaŭ ombro troviĝas
885Kie maldike, tie rompiĝas
886Kie mi disponas, tie mi ordonas
887Kie minaco, tie malpaco
889Kie ne estas konsileble, tie ne estas helpeble
892Kie pano estas, tie musoj ne mankas
893Kie regas konkordo, regas ordo
894Kie regas la forto, tie rajto silentas
895Kie regas virino, malbona estas la fino
897Kie sklav' regadon havas, tie mastro baldaŭ sklavas
898Kie timo, tie honto
878Kiel akirite, tiel perdite
879Kiel li meritis, tiel li profitis
880Kiel oni sternas, tiel oni dormas
882Kiel oni vin taksas, tiel oni vin regalas
883Kiel oni vin vidas, tiel oni vin taksas
881Kiel oni, tiel ĉe ni
888Kien ajn mi pafas, ĉio maltrafas
890Kien kudrilo iras, tien fadenon ĝi tiras
891Kien vi vin turnos, ĉie malbone
896Kies gasto mi estas, ties feston mi festas
899Kio akorde ne sonas, tio rimon ne donas
901Kio al mi sonis, tion mi resonas
902Kio al unu donas forton, al alia donas morton
900Kio aliloke promenos, al ni ankaŭ ĝi venos
903Kio bone aspektas, tion ĉiu elektas
904Kio doloras, pri tio ni ploras
905Kio el la dentoj elsaltas, en la lipoj ne haltas
906Kio en koro sidas, la vizaĝo perfidas
907Kio en la kapo, tio sur la lango
908Kio estas bona por vi, estas bona por mi
909Kio estas farita, estas sankciita
910Kio estas lernita, ne estas perdita
911Kio estis kaj pasis, tion tempo frakasis
912Kio fariĝis, jam ne refariĝos
913Kio iras el koro, venas al koro
914Kio komenciĝis, tio ankaŭ finiĝos
915Kio konvenas al sciuro, ne konvenas al vulturo
916Kio kostas malmulte, kostas plej kare
923Kio mem ne venas, li per la dentoj ĝin prenas
924Kio mia, tio bona
925Kio min ne tuŝas, kuŝu kiel kuŝas
927Kio multe kostas, multe valoras
949Kio pasis, ne revenos
950Kio pasis, nin forlasis
951Kio post la montoj kuŝas, tio nin neniom tuŝas
952Kio servas por ĉio, taŭgas por nenio
953Kio taŭgas por somero, ne taŭgas por vintro
954Kio tra l' dentoj travenis, tion la lipoj ne retenos
955Kio vendiĝas kaŝite, vendiĝas plej profite
917Kiom ajn oni penas, per forto plaĉo ne venas
918Kiom ajn vi penos, nenio elvenos
919Kiom da homoj, tiom da gustoj
920Kiom da juĝantoj, tiom da juĝoj
921Kiom da kapoj, tiom da opinioj
922Kiom da koroj, tiom da voloj
926Kiom la koro deziras
928Kion Dio ne donis, perforte ne postulu
929Kion Dio ne donis, tion perforte ne serĉu
930Kion fari?
931Kion jaroj ne donis, ofte minuto alportas
932Kion koro portas, vizaĝo raportas
933Kion koro sentas, lango prezentas
934Kion leĝo malpermesas, tio plaĉi ne ĉesas
935Kion mem mi faras, tion ĉie mi flaras
936Kion mi ne scias, tion mi ne envias
937Kion mi ne sentas, pri tio mi silentas
938Kion mi povas, tion mi elŝovas
939Kion ni havas, por ni ne valoras; kiam ni ĝin perdis, ni ploras
940Kion ni vere bezonas, Dio ĝin donas
941Kion oni volas, tion oni povas
942Kion Parizo aplaŭdas, Berlino mallaŭdas
943Kion rajtas leono, ne rajtas azeno
944Kion saĝulo ne komprenas, ofte malsaĝa divenas
945Kion sobreco deziras, ebrieco ĝin diras
946Kion vi ne perdis, tion ne serĉu
947Kion vi pripenas, tio al vi venas
948Kion vi semas, tion vi rikoltos
956Kiso antaŭ amaso estas kiso de Judaso
957Kiso malsincera estas danĝera
958Kiso publika estas kiso malamika
959Kiu agas afable, vivas agrable
960Kiu akceptas donacon, perdas la pacon
961Kiu akvon evitas, droni ne timas
962Kiu amas ĝuon, amu ankaŭ enuon
963Kiu amas honoron, amu laboron
964Kiu amas la liton, ne akiros profiton
965Kiu amas okulaĉi, ne havas kion maĉi
966Kiu aŭdis unuan, ankaŭ aŭdu la duan
967Kiu aŭskultas, kie li ne devas, tiu aŭdas, kion li ne revas
968Kiu avidas pli bonan, perdas plej bezonan
969Kiu batas edzinon, tiu vundas sin mem
970Kiu bati deziras, trovas bastonon
971Kiu bojas, ne mordas
972Kiu bone agas, timi ne bezonas
973Kiu bone sidas, tiu lokon ne ŝanĝu
974Kiu bone ŝmiras, bone veturas
975Kiu cedas al sia infano, ĝin pereigas per propra mano
976Kiu ĉasas du leporojn, kaptas neniun
977Kiu ĉe l' vojo konstruas, tiun ĉiu instruas
978Kiu ĉion formanĝis en tago, malsatos vespere
979Kiu ĉion senpripense parolas, aŭdos tion, kion li ne volas
980Kiu demandas, tiu ne eraras
981Kiu devas, tiu elekti ne povas
982Kiu devas, tiu povas
983Kiu diras la veron, havas suferon
984Kiu domaĝas groŝon, perdas la tutan poŝon
985Kiu donacon prenas, tiu sin katenas
986Kiu donas rapide, donas duoble
987Kiu donis garantion, tiu pagu la ŝuldon
988Kiu dormas longe, vivas mallonge
989Kiu edziĝas, tiu ŝanĝiĝas
990Kiu elektas tro multe, ricevas nenion
991Kiu entreprenis, tiu sin tenu
992Kiu flatas al ĉiu, plaĉas al neniu
993Kiu forton ne havas, ĉiam malpravas
994Kiu fosas sub alia, falos mem en la foson
995Kiu frapas, al tiu oni malfermas
996Kiu fremdan avidas, propran forperdas
997Kiu frue leviĝas, facile riĉiĝas
998Kiu garantias, trankvilon ne scias
999Kiu glutis tro multe, tiu agas tro stulte
1000Kiu groŝon ne honoras, duongroŝon ne valoras
1001Kiu groŝon ne respektas, riĉecon ne kolektas
1002Kiu havas abelojn, havas mielon
1003Kiu havas bonan najbaron, havas bonan tagon
1004Kiu havas forton, havas rajton
1005Kiu havas la forton, havas la rajton
1006Kiu havas malican celon, ofte perdas sian propran felon
1007Kiu havas nenion, estas nenio
1008Kiu havas oron, havas honoron
1009Kiu hontas nenion, ne timas Dion
1010Kiu hundon mian batas, min mem ne tre ŝatas
1011Kiu iras sperte, iras certe
1012Kiu iras trankvile, iras facile
1013Kiu jam havas, tiu pravas
1014Kiu kaĉon aranĝas, tiu ĝin manĝas
1015Kiu kaĉon kuiris, tiu ĝin manĝu
1016Kiu kapon posedas, kombilon jam trovos
1017Kiu kaptas tro vaste, konservas malmulte
1018Kiu koleras, tiu ne prosperas
1019Kiu koleras, tiu perdas
1020Kiu komencas juĝon, iras sub jugon
1021Kiu komencas tro frue, finas malfrue
1022Kiu komencis kuiri, ne forkuru de l' fajro
1023Kiu konsilas kaj rezonas, tiu helpon ne donas
1024Kiu konstante lokon ŝanĝas, neniam sin aranĝas
1025Kiu kritikas kuraĝe, mem agas malsaĝe
1026Kiu kuraĝe aliras, facile akiras
1027Kiu kutimis ĉion juĝi, nenie povas rifuĝi
1028Kiu laboras kaj deziras, tiu akiraskiu mem ne penas, nenio al li venas
1029Kiu laboron evitas, bonon ne vidas
1030Kiu langon ne tenas, mem sin malbenas
1031Kiu leviĝis fiere, baldaŭ falos al tero
1032Kiu levis la piedon, devas ekpaŝi
1033Kiu lin tuŝas, tiu lin sentas
1034Kiu ludas kun koto, malpurigas la manojn
1035Kiu lupo naskiĝis, vulpo ne fariĝos
1036Kiu malmulte deziras, feliĉon akiras
1037Kiu malmulton ne ŝatas, multon ne meritas
1038Kiu manĝon al mi donas, tiu al mi ordonas
1039Kiu mem sin adoras, nenion valoras
1040Kiu mem sin gloras, malbone odoras
1041Kiu mem sin laŭdas, tiun neniu aplaŭdas
1042Kiu mensogas kutime, mensogas sentime
1043Kiu mensogis per unu vorto, ne trovos kredon ĝis la morto
1044Kiu metion disponas, mizeron ne konas
1045Kiu minacas, tiu avertas
1046Kiu mizeron ne havis, mizeron ne konas
1047Kiu mordi ne povas, kisi ekprovas
1048Kiu multe babilas, al si mem malutilas
1049Kiu multe babilas, pensas malmulte
1050Kiu multe minacas, ne estas danĝera
1051Kiu multe parolas, malamikon konsolas
1052Kiu multe parolas, ne multe faras
1053Kiu multe profitas, ankaŭ perdon ne evitas
1054Kiu multon deziras, nenion akiras
1055Kiu naskiĝis sciuro, ne fariĝos vulturo
1056Kiu ne akiras, kiam li povas, tiu poste deziras, sed jam ne retrovas
1057Kiu ne atentas la "se", tiu sentas la "ve"
1058Kiu ne estis kaporalo, ne estos generalo
1059Kiu ne konfidas, tiu ne bedaŭras
1060Kiu ne krimas, tiu ne timas
1061Kiu ne mensogas, tiu ne vendas
1065Kiu ne pekis, kiu ne eraris?
1066Kiu ne petas, tiu ne ricevas
1067Kiu ne riskas, tiu ne gajnas
1068Kiu ne riskas, tiu ne havas
1062Kiu nenion valoras, plej multe sin gloras
1063Kiu neniun savis, malamikojn ne havas
1064Kiu neniun savis, malamikon ne havas
1076Kiu okazon forŝovas, ĝin jam ne retrovas
1077Kiu panon donas, malsaton ne konas
1078Kiu pekis, tiu pagas
1079Kiu perdis la kapon, ne bezonas jam ĉapon
1080Kiu pli frue venas, pli bonan lokon prenas
1081Kiu pli frue venas, pli frue muelas
1082Kiu por ĉiuj laboras, pri si mem ne memoras
1083Kiu povas antaŭvidi!
1084Kiu pri ŝtelo silentas, tiu ŝtelon konsentas
1085Kiu promesojn faras, tiu ne avaras
1086Kiu prudenton ne havas, tiun saĝo ne savas
1087Kiu rabi eliras, ofte nuda revenas
1088Kiu regalas per ŝtonoj, tiun oni dankas per bastonoj
1089Kiu resonis, tiu sin donis
1090Kiu riĉiĝas, tiu fieriĝas
1091Kiu rigardas ĉielon, maltrafas sian celon
1092Kiu ripetas abunde, lernas plej funde
1093Kiu rompis la glason, ordigu la kason
1094Kiu rompis, tiu pagu
1095Kiu saĝon ne havas, Dio lin savas
1096Kiu semas venton, rikoltos fulmotondron
1097Kiu sentasploras, kiu vidasnur ridas
1098Kiu serĉas marcipanon, perdas sian panon
1099Kiu servas al ĉiu, al si mem malutilas
1100Kiu sian langon katenas, Dio lin benas
1101Kiu sin enjungis, devas tiri
1102Kiu sin gardas, tiu sin savas
1103Kiu speson ne tenas, tiu al spesmilo ne venas
1104Kiu supren kraĉon ĵetas, sian barbon al ĝi submetas
1105Kiu ŝteliston regalas, mem ŝteliston egalas
1106Kiu ŝuldojn estingas, riĉecon atingas
1107Kiu ŝvitas, tiu profitas
1108Kiu timas bestaron, ne iru arbaron
1109Kiu trans muro aŭskultas, tiun la muro insultas
1111Kiu tro alte svingas, nenion atingas
1110Kiu tro alten rigardon direktas, tiu tre baldaŭ okulojn difektas
1112Kiu tro bezonas, tiu leĝon ne konas
1113Kiu tro forte la manon svingas, nenion atingas
1114Kiu tro multe deziras, nenion akiras
1115Kiu tro pelas, nur malakcelas
1116Kiu tro rapide saltas, tiu baldaŭ haltas
1117Kiu tro ripozas, baldaŭ almozas
1118Kiu tro sin pravigas, tiu mem sin kulpigas
1119Kiu venas plej frue, sidas plej ĝue
1120Kiu venis post la manĝo, restas sen manĝo
1121Kiu venis unue, muelas pli frue
1122Kiu vivas sen kalkulo, baldaŭ estos almozulo
1123Kiu vivas trankvile, vivas facile
1124Kiu vivos, tiu vidos
1125Kiu volas komerci, tiu saĝon bezonas
1126Kiu volas mensogi, devas bone memori
1127Kiu volas panon, ne dorlotu la manon
1069Kiun favoras la sorto, por tiu koko estas ovoporta
1070Kiun feliĉo subtenas, al tiu mem ĉio venas
1071Kiun la sorto karesas, al tiu ĉio sukcesas
1072Kiun la sorto karesos, tiu sukcesos
1073Kiun malĝojo ne turmentis, tiu ĝojon ne sentas
1074Kiun reĝo protektas, tiun ministro elektas
1075Kiun vesto ornamas, tiun homoj ekamas
1128Klopodi pri ĉies favoro estas pleje malsaĝa laboro
1129Klopodi sen limo per korpo kaj animo
1130Klopodo estas kun mono, sed sen ĝi pli malbone
1131Knaba gusto kun forto daŭras ĝis la morto
1132Knabon senfortan ĉiuj batoj atingas
1133Koko krias fiere, sed ne danĝere
1134Kolera kiel cento da diabloj
1135Kolera kiel rabia hundo
1136Kolero montras malsaĝulon
1137Kolero pravecon ne donas
1138Komenca inklino daŭras ĝis la fino
1139Komenci de Adamo
1142Komenci per Dio kaj fini per diablo
1143Komenci per flato kaj fini per bato
1140Komenciĝis mizero, ĝi venas per pordo kaj fenestroj
1141Komenciĝis proceso, mono fluas sen ĉeso
1144Komenco Aprilatrompo facila
1145Komenco bonalaboro duona
1146Komercisto estas ĉasisto, li rigardas, kiu sin ne gardas
1147Komparo ne estas pruvo
1148Komplezema malsaĝulo estas pli danĝera ol malamiko
1149Konateco ne estas hereda
1150Konduki la dancojn
1151Konfido naskas konfidon
1152Konfidu, sed vidu
1153Koniĝas birdo laŭ flugo kaj homo laŭ ago
1154Koniĝas majstro laŭ sia verko
1155Konkordo malgrandaĵon kreskigas, malkonkordo grandaĵon ruinigas
1156Konscienco senmakula estas kuseno plej mola
1157Konscienco trankvila estas bona dormilo
1158Konsento konstruas, malpaco detruas
1159Konservas karbo la strukturon de l' arbo
1160Konsilojn ĉiu donas, sed ne kiam oni bezonas
1161Konsilu kiu povas
1162Konsoliĝas mizerulo, se li estas ne sola
1163Konstrui kastelojn en aero
1164Konstrui kastelon sur glacio
1165Konsumi sian antaŭan grason
1166Konsumi sian grenon antaŭ ĝia maturiĝo
1167Kontenteco estas pli bona ol riĉeco
1168Kontentigi ĉiujn anĝelo ne povas
1169Kontentigi la katon kaj kune la raton
1170Kontentulo estas pli feliĉa, ol homo plej riĉa
1171Kontraŭ bato senatenda ekzistas nenia defendo
1172Kontraŭ ĉiu malfacilo ekzistas konsilo
1173Kontraŭ ĉiu rimedo ekzistas rimedo
1174Kontraŭ ĉiu tedo ekzistas rimedo
1175Kontraŭ doloro helpas bona humoro
1176Kontraŭ faro farita ne helpas medito
1177Kontraŭ forta mano la leĝo estas vana
1178Kontraŭ homo fiera Dio estas severa
1179Kontraŭ kalumnio helpas nenio
1180Kontraŭ kalumnio ne povas batali Dio
1181Kontraŭ lupo ne helpas kalkulo
1183Kontraŭ malfeliĉo ne defendas riĉo
1182Kontraŭ malfeliĉoj baro ne ekzistas
1184Kontraŭ muŝoj bravulo, kontraŭ homoj timulo
1185Kontraŭ neesto ne helpas protesto
1186Kontraŭ nehavo juĝo silentas
1187Kontraŭ peko batalu, sed pekanton ne tuŝu
1188Kontraŭ peko prediku, sed pekinton pardonu
1190Kontraŭ tuta kohorto Herkulo estas malforta
1191Kontraŭ vesto malbona konspiras ĉiu ŝtono
1192Kontraŭ volo de Dio helpos nenio
1189Kontraŭstari per ĉiuj fortoj
1193Konu nin, ŝatu nin!
1194Korniko vundita propran voston timas
1195Koro pleniĝaslango moviĝas
1196Koro tro plenabuŝo parolas
1197Korvo al korvo okulon ne pikas
1198Kovri la buŝon de sia konscienco
1199Kresko mamuta, sed saĝo liliputa
1200Krevis la vazo antaŭ la nazo
1201Krii el la tuta gorĝo
1202Kritiki estas facile, fari malfacile
1203Kriu raŭke, sed kanti ne ĉesu
1204Kudri per fluganta kudrilo
1205Kuiriston vaporo satigas
1206Kulo nenion valoras, sed ĝia piko doloras
1207Kun Dio vi iros ĉien, sen Dio nenien
1208Kun edzo plej malmola estas pli bone ol sola
1210Kun kiu vi festas, tia vi estas
1211Kun kiu vi kuniĝas, tia vi fariĝas
1212Kun konfido neniam rapidu
1213Kun la peko en mano
1214Kun sia tuta domo kaj havo
1215Kun sia tuta posedo kaj heredo
1216Kun urso promenu, sed pafilon prete tenu
1217Kun vero severa komercaĵo forvelkos
1209Kune kaptite, kune punite
1218Kuradi kiel venenita muso
1219Kuraĝa homo en sia domo
1220Kuraĝa mieno antaŭ propra kameno
1221Kuraĝe li staras, kiam muro lin baras
1222Kuraĝo ĉion atingas
1223Kurba estas la ligno, sed rekte ĝi brulas
1224Kurbadi kiel diablo en akvo benita
1225Kurbiĝu hoko laŭ postuloj de l' loko
1226Kuri de sia propra korpo
1227Kutimo estas dua naturo
1228Kvalito bona ne bezonas admonon
1229Kvina rado ĉe veturado
1230Kvitiĝas servo per reservo